AVG

Met ingang van 25 mei 2018 wordt een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook AHC krijgt met deze nieuwe regelgeving te maken.

Op deze pagina informeren wij u over hoe wij als AHC omgaan met uw privacy en persoonsgegevens.

AHC werkt aan AVG-Bestendigheid

Het beschermen van persoonsgegevens en meer algemeen de privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Ook een coöperatie als AHC moet daar alert op zijn.

Als coöperatie verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als coöperatie. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze administratie geen sprake van.

Vanzelfsprekend gaat AHC ook nu zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij zien de AVG als een prikkel om onze werkwijze kritisch onder de loep nemen: voldoen we aan alle eisen? Zijn de persoonsgegevens die we van onze leden hebben goed beschermd?

In dit privacy statement geven wij aan hoe AHC voldoet aan de wetgeving.