Privacy statement AHC

Mei 2018

AHC verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AHC.

AHC streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een coöperatie als AHC. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe AHC voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt AHC persoonsgegevens?

AHC verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en werknemers van bij AHC aangesloten praktijken;
  • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van AHC of die in het verleden lid zijn geweest;
  • Abonnees op nieuwsbrieven van AHC;
  • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door AHC georganiseerde activiteiten;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Het bureau AHC verwerkt persoonsgegevens in een ledenadministratie.

Waarvoor verwerkt AHC persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van AHC, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie en (overeengekomen) ondersteuning van onze leden.

Leden willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws en uitnodigingen voor activiteiten.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor ledenvergaderingen. Leden kunnen de mailadressen die hiervoor gebruikt worden aanpassen door het bureau AHC hierover te berichten (info@ahc-coop.nl).

Verwerkt AHC bijzondere persoonsgegevens?

AHC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld medische informatie. Deze gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze coöperatie: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten.

Hoe gaat AHC met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de coöperatie of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Uitsluitend het bestuur en het bureau AHC kunnen gegevens inzien of wijzigen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket.

AHC wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor incasso of het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden zeven jaren bewaard om bijvoorbeeld informatie uit te kunnen wisselen over verplichtingen die zijn ontstaan gedurende het lidmaatschap (bijvoorbeeld afwikkeling zorgverzekeraars over eerdere jaren).

Kan ik zien welke gegevens AHC van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die AHC verwerkt. Neem daarvoor contact op met het bureau AHC. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door AHC kunt u terecht bij bureau AHC of het bestuur. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek kunt u zich melden bij de voorzitter van het bestuur of melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Datalekken worden door AHC binnen 72 uur gemeld bij AP.

Wijzigingen privacy beleid

AHC streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van AHC is altijd het meest recente statement beschikbaar.